English    Türkçe

Kongreye Kalan Süre:


PSİKOTERAPİDE FENOMENOLOJİK TUTUM VE FENOMENOLOJİK RÜYA BENLİĞİ MODELİ
  
Konuşmacılar: Hayrettin Kara, Feyza Bağlan Eroğlu

30 Ekim 2021, Cumartesi -- 15.00 - 16.15

Psikoterapinin kuramlar arası düzeyde uzlaşılmış bir tanımı, uzlaşılmış normları ve yöntemleri yoktur. Güncel terapötik alan, temel varsayımları çoğu zaman karşıtlık içeren yüzlerce farklı yaklaşımla bir kargaşa içindedir. Bu kargaşa modern psikolojinin doğa bilimlerinin nedensellik ilkesini psikolojik fenomenlere uyarlama çabasıyla yakından ilgilidir. Nedenselliğin fiziksel fenomenleri tutarlı biçimde açıklamasına karşın psikolojik fenomenlerin nedensel açıklamaları çelişik ve spekülatif düzeyde kalmıştır. Modern psikoloji kuramlarına yaslanan psikoterapiler de doğal olarak betimleme odaklı değil açıklama odaklı gelişmiştir.

Fenomenoloji kendine özgü yaklaşımıyla psikoterapilerdeki karmaşayı bir ölçüde azaltabilir. Bir parça düzen getirmeyi vaat etmektedir. Zira fenomenoloji spekülatif düzeyde açıklamalar yerine fenomenlerin bilinçte nasıl görünür olduğuna odaklanır ve fenomenleri ne ise o olarak görülmek ister. Bu tutumun psikoterapideki karşılığı eksenin açıklamadan, betimleme ve anlamaya kaymasıdır. Fenomenoloji fenomenleri görüleme ve betimlemeye yönelik ”epoche” olarak adlandırdığı bir yöntem önerir. Farklı anlam düzeyleri olmakla birlikte en genel anlamıyla fenomene dair ön kabullerin, kuramların, inançların askıya (paranteze) alınmasıdır.

Psikoterapinin uzlaşılmış normları olmasa da hangi kurama bağlı olursa olsun her deneyimli terapistin teyit edeceği üzere terapinin “terapötik ilişki”, “psikopatoloji deneyimi”, “öznel yaşantılara aşinalık” gibi bazı kuram ötesi temel dayanakları vardır. Psikoterapi eğitiminin en temel meselesi bu temel dayanakların nasıl oluşturulup geliştirileceğidir. Bu çalışmanın ilk bölümünde Fenomenolojik tutumun psikoterapi için önemi özellikle bu temel dayanaklar üzerinden tartışılacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise fenomenolojik yönelimle geliştirilen “Fenomenolojik Rüya Benliği Modeli” tanıtılacak ve fenomenolojik tutumun terapi uygulamalarına katkısı model üzerinden ele alınacaktır.

Kongreye Kalan Süre: